Zachęty inwestycyjne

 

Inwestorowi w przejściu przez procedurę administracyjną asystuje Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy, które  proponuje "opiekuna inwestycji", jako łącznika pomiedzy Inwestorem a poszczególnymi komórkami Urzędu Miejskiego.
 
Do zadań project managera należy: przygotowanie informacji o możliwościach inwestycyjnych miasta (w tym o ofercie terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów), asystowanie Inwestorowi we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu, oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem Inwestora, oraz partnerów i poddostawców, opieka poinwestycyjna dla firm (wspieranie firm, które już działają na terenie gminy), informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez samorząd gminny oraz przez SSE, Parki technologiczne, itd.
 
Gmina Rawicz oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości w postaci pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej. Poza tym inwestorowi przysługują również zwolnienia na szczeblu regionalnym i krajowym. Gminne opisaliśmy poniżej, regionalne i krajowe najlepiej scharakteryzowane zostały przez Invest-Park i PAIH, do których linki zamieściliśmy w treści poniższego artykułu.
 
Zachęty lokalne:
Gmina Rawicz oferuje potencjalnym inwestorom - przedsiębiorcom następujące zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości:
 
1. ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI GRUNTÓW, NA KTÓRYCH ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ NOWEJ INWESTYCJI (POMOC DE MINIMIS):
UCHWAŁA NR XXXV/368/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 14.02.2017 ROKU
 
 
a) OKRES ZWOLNIENIA: maksymalnie 24 miesiące, licząc od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto realizację nowej inwestycji (tj. gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna), nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie inwestycji (tj. gdy przystąpiono do użytkowania obiektu budowlanego).
 
b) WARUNKI: zwolnieniu podlegają grunty niezabudowane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące własność przedsiębiorcy, na których rozpocznie on realizację nowej inwestycji. Zwolnienie obejmuje grunty stanowiące działki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej realizacji nowej inwestycji. Wniosek o udzielenie zwolnienia należy złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia inwestycji.
 
c) ZWOLNIENIU NIE PODLEGAJĄ grunty, na których realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynków:
 • lub budowli związanych z prowadzeniem działalności handlowej
 • lub budowli związanych z prowadzeniem stacji paliw
 • lub budowli związanych z prowadzeniem działalności logistycznej i spedycyjnej
 • mieszkalnych
 
d) MAKSYMALNA KWOTA ZWOLNIENIA: 200.000 euro
 
 
2. ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NOWOWYBUDOWANYCH BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY (POMOC DE MINIMIS):
UCHWAŁA NR XLI/336/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 26.02.2014 ROKU
 
 
a) OKRES ZWOLNIENIA: 2 lata
 
b) WARUNKI:
 • podstawowym warunkiem jest wybudowanie nowego budynku i rozpoczęcie jego użytkowania dla celów powiązanych z działalnością gospodarczą
 • wnioskować o pomoc należy w ciągu 14 dni od zakończenia inwestycji.
 
c) ZWOLNIENIU NIE PODLEGAJĄ budynki:
 • powiązane z działalnością handlową o powierzchni powyżej 200 m2
 • mające być przeznaczone na stacje paliw.
 
d) MAKSYMALNA KWOTA ZWOLNIENIA: 200.000 euro
 
 
3. ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI BUDYNKÓW, W KTÓRYCH URUCHOMIONA ZOSTAŁA NOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA (POMOC DE MINIMIS):
UCHWAŁA NR XII/109/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 28.10.2015 ROKU
 
a) OKRES ZWOLNIENIA: 4 lata
 
b) WARUNKI:
 • uruchomienie nowej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych w budynkach położonych:
  • na obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków 
  • po zewnętrznej stronie Plant Jana Pawła II, przy ulicach: Wały Jarosława Dąbrowskiego, Wały Księcia Józefa Poniatowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich, Wały Tadeusza Kościuszki, Targowej
  • przy ul. Rynek Sarnowski
 
c) MAKSYMALNA KWOTA ZWOLNIENIA: 200 000 euro

Zachęty regionalne:

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym. Więcej znajdą Państwo na stronie http://invest-park.com.pl/dla-inwestora/ulgi-podatkowe-pomoc-publiczna/ .

 


Zachęty krajowe:

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. 
https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030
Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na 
http://www.paih.gov.pl/prawo/syste_podatkowym

 
 
DO GÓRY