Wydział Finansowo-Budżetowy

Arleta Przydrożna - Skarbnik Gminy Rawicz, Naczelnik Wydziału, tel (65) 546 54 12

 

- Zespół Budżetu Planowania i Analiz

Bogumiła Domaniecka - Z-ca Naczeln. Wydz. tel. (65) 546 54 17

 • Agnieszka Olszewska - inspektor, tel (65) 546 54 30
 • Grażyna Ratajczak - inspektor, tel (65) 546 54 13
 • Mariola Proć  - podinspektor, tel (65) 546 76 70
 • Małgorzata Rejek - inspektor, tel (65) 546 54 30
 • Anna Krysztofiak - inspektor, tel (65) 546 54 31
 • Maria Krzyżosiak - inspektor, tel (65) 546 54 31
 • Marta Mikołajczyk - inspektor, tel (65) 546 54 18
 • Marzena Stelmaszczyk - inspektor, tel (65) 546 14 13
 • Ewa Kaczan-Żyto - inspektor tel. (65) 546 54 17
 • Anna Rapior - inspektor

 

- Zespół Podatków i Opłat Lokalnych
 
Bartosz Kuczyński - Z-ca Naczeln., tel (65) 546 54 55
 
 • Danuta Nowińska - inspektor, tel (65) 546 54 20
 • Beata Witczak - inspektor, tel (65) 546 54 20
 • Dorota Kasprzak - inspektor, tel (65) 546 54 15
 • Agnieszka Pietras - inspektor, tel (65) 546 54 14
 • Izabela Staśkowiak - podinspektor, tel (65) 546 54 16
 • Agnieszka Bagińska - inspektor, tel (65) 546 54 14
 • Sonia Jurdeczka - podinspektor
 

Celem działania Wydziału Finansowo-Budżetowego jest efektywne gospodarowanie finansami Gminy oraz prawidłowa rejestracja zdarzeń finansowych.

2. Wydział Finansowo - Budżetowy realizuje następujące procesy:

 

1) Zespół Budżetu, Planowania i Analiz

a) przygotowywanie materiałów, analiz niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,

b) przygotowanie projektów aktów prawnych Rady i Burmistrza w sprawie budżetu i jego zmian,

c) analizowanie wykorzystania budżetu celem zwiększenia jego efektywności,

d) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,

e) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

f) realizacja obowiązków z zakresu sprawozdawczości i sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością budżetową i finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

g) prowadzenie księgowej ewidencji mienia komunalnego, za wyjątkiem ewidencji gruntów,

h) prowadzenie ksiąg rachunkowych, weryfikacja kont rozrachunkowych oraz sald,

i) przygotowywanie sprawozdań finansowych i budżetowych Urzędu Miejskiego,

j) obliczanie wynagrodzenia i sporządzanie list płac, naliczanie i rozliczanie składek ZUS oraz podatku dochodowego,

k) sporządzanie miesięcznych zbiorczych deklaracji podatku VAT oraz sporządzanie korekt,

l) prowadzenie windykacji należności budżetowych i pozabudżetowych,

ł) prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości projektów dofinansowywanych z budżetu UE oraz innych realizowanych projektów i programów,

m) prowadzenie księgowości (ewidencja, weryfikacja, zwrot dotacji uzyskanych z budżetu państwa),

n) przekazywanie należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa,

o) przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań,

p) realizacja obowiązków z zakresu sprawozdawczości i sprawowanie nadzoru nad sprawozdawczością budżetową i finansową gminnych jednostek organizacyjnych.

 

2) Zespół Podatków i Opłat Lokalnych

a) prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych,

b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym informacji i deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c) prowadzenie postępowań podatkowych (postanowienia, zbieranie dowodów, wyjaśnień, wezwania, protokoły, czynności sprawdzające i kontrolne, decyzje),

d) prowadzenie rachunkowości podatkowej,

e) ewidencja księgowa należnych i pobranych podatków, kontrola terminowej realizacji zobowiązań, likwidacja nadpłat,

f) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zobowiązań podatkowych,

g) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

h) prowadzenie postępowań zabezpieczających wykonanie zobowiązań (hipoteki, zastaw skarbowy),

i) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

j) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu i o wysokości zaległości podatkowej,

k) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie stawek podatkowych, stawek opłaty targowej oraz przedmiotowych zwolnień podatkowych,

l) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat lokalnych,

ł) przygotowywanie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach,

m) pomoc publiczna dla przedsiębiorców (rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg i zwolnień podatkowych, sprawozdawczość),

n) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych,

o) prognozowanie i symulacje w zakresie podatków i opłat lokalnych,

p) dokonywanie analiz przydatnych do prowadzenia polityki podatkowej,

r) ewidencja księgowa należnych i pobranych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

s) podejmowanie czynności zmierzających do dochodzenia wierzytelności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (przygotowywanie pozwów o zapłatę, kierowanie wniosków do komornika sądowego),

t) wszelkie sprawy związane z opłatą skarbową (informacja o zakresie stosowania ustawy o opłacie skarbowej, zwrot opłaty skarbowej, stwierdzanie nadpłaty opłaty skarbowej,

u) wszczynanie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku celem ustalenia podatników podatku od nieruchomości,

w) wszczynanie postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku celem ustalenia podatników podatku od nieruchomości,

y) prowadzenie postępowań administracyjnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

z) współpraca z urzędem skarbowym w zakresie rozpatrywania wniosków podatników podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej o przyznanie uznaniowej ulgi podatkowej,

ż) przygotowywanie informacji i sprawozdań z wykonywanych zadań,

ź) współpraca z Izbami Rolniczymi - przygotowanie sprawozdawczości oraz sporządzanie list wyborczych w wyborach do Izb Wyborczych.

DO GÓRY