Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu

 
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Rawicz uchwały Nr XLVI/523/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu.
 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
Wnioski należy składać na adres Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63- 900 Rawicz lub na adres e-mail: planowanie@rawicz.pl w terminie do dnia 23 lutego 2018 r.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy Rawicz. 
 
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, a także oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Burmistrz Gminy Rawicz 
DO GÓRY