Dofinansowanie 17,5 mln zł na budowę infrastruktury rowerowej

 

Dnia 5 października 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014‑2020.

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI W BUDYNKACH OŚWIATOWYCH GMINY RAWICZ

 

Zakończyła się realizacja 2 ważnych  projektów:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz” oraz „ Rozbudowa,  nadbudowa i  przebudowa  budynku gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawicz wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole” współfinansowanychz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 "Aktywna integracja – projekty konkursowe" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Weź udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - zdobądź fundusze unijne na pomoc.

 

Gmina Rawicz w marcu 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w szkołach podstawowych w ramach "Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej". W lipcu projekt został rozpatrzony pozytywnie.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu projekt przewiduje m.in przemurowanie kominów, wzmocnienie więźby dachowej, wymianę łacenia, wymianę pokrycia dachu sali gimnastycznej, obróbkę blacharską dachu i montaż rynien i instalacji odgromowej. Ponadto  zostanie wykonany remont sali gimnastycznej i niezbędnego zaplecza - przebieralni, toalet, zaplecza, kantorka nauczycieli. Zostanie wymieniony i wycyklinowany parkiet, wymienione 29 okien, pomalowana elewacja i wnętrza budynku. Wartość inwestycji to 600 000,00zł; dotacja MSiT - 198 000,00 zł.

Projekt budowy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu otrzymał już wsparcie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło dofinansować część wkładu własnego Gminy Rawicz do dofinansowanej już inwestycji ze środków europejskich. Przeznaczenie  przyznanej przez Ministerstwo dotacji obejmuje budowę części sportowej obiektu tj. sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem szatniowo - sanitarnym i pomieszczeniami gospodarczo - magazynowymi. Całkowita wartość inwestycji objętej wsparciem to 5 942 752,00 zł, a dotacja MSIT - 1 961 108,00 zł.

Będzie nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

 

Dnia 28 czerwca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Gminą Rawicz została podpisana umowa dofinansowania projektu "Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w Poddziałaniu 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Zadanie obejmuje budowę obiektu o następujących parametrach: wymiary boiska sali: 18,5 x 36 m, kubatura 17645,84 m³, powierzchnia zabudowy 1898,23 m², pow. użytkowa 2177,26 m². W obiekcie znajdą się laboratoria międzyszkolne: pracownia fizyczna, chemiczna i planetarium wraz z wyposażeniem.

Partnerem Gminy Rawicz w tym  przedsięwzięciu jest Powiat Rawicki, który z udziałem kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie przeprowadzi testy wiedzy teoretycznej wśród uczniów odbywających zajęcia w salach laboratoryjnych. Wynikiem tej współpracy będzie raport wraz z rekomendacjami dla nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych na poziomie szkoły podstawowej wraz z ukierunkowaniem na kontynuację kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Porozumienie o partnerstwie podpisane przez Gminę Rawicz z: Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym "Kadet", Uczniowskim Pływackim Klubem Sportowym "Wodnik" oraz Klubem Piłkarskim "Rawia" Rawicz pozwoli na przeprowadzenie testów sprawnościowych wśród kandydatów na uczniów do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu. Wyniki pomiarów testów sprawnościowych będą podstawą optymalizacji wykorzystania sali gimnastycznej na potrzeby organizacji zajęć z wychowania fizycznego pod kątem profesjonalnego uprawiania sportu przez uczniów Szkoły.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 636 352,06 zł, a współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 999 086,09 zł. Inwestycja zostanie zakończona w 2018 r.

Projekt będzie realizowany łącznie z zadaniem "Rawicka akademia wiedzy i umiejętności" dla którego Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie w Poddziałaniu 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

DO GÓRY