Chcę i potrafię

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Główny cel projektu: Poprawa potencjału edukacyjnego uczniów klas IV – VI szkół podstawowych w Gminie Rawicz dzięki wdrożeniu programów rozwojowych przez te szkoły.
 
INFORMACJE OGÓLNE
 
Okres realizacji: Lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014.
Kwota dofinansowania: 1.201.434,00 PLN.
Projekt obejmuje uczniów klas IV – VI wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawicz. Projekt zakłada realizację następujących zadań:
- organizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje, umiejętności i zainteresowania uczniów,
- organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
- wsparcie specjalistyczne dla uczniów,
- zwiększenie jakości usług edukacyjnych poprzez podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej.
 
Podsumowanie projektu "Chcę i potrafię"
 
Pismem z dnia 25.09.2014 roku, które urząd otrzymał od WUP Poznań ostatecznie zakończyliśmy realizację projektu pod nazwą "Chcę i potrafię" współfinansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z budżetu państwa bez wkładu własnego Gminy Rawicz. Koszt dofinansowania a więc także budżet projektu wynosił 1.201.434,00 PLN, a okres jego realizacji to lata szkolne 2012/2013 i 2013/2014.
 
Dokładny opis priorytetu, działania i poddziałania:
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Główny cel projektu to:
Poprawa potencjału edukacyjnego uczniów klas IV - VI szkół podstawowych w Gminie Rawicz dzięki wdrożeniu programów rozwojowych przez te szkoły.
 
Działaniami w ramach projektu objęci byli uczniowie klas IV - VI wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawicz oraz nauczyciele z naszych placówek.
 
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania, dla uczniów:
  • organizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje, umiejętności i zainteresowania uczniów przedmiotów kluczowych,
  • organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
  • wsparcie specjalistyczne dla uczniów, w tym wsparcie psychologiczne, zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna oraz dla nauczycieli
  • zwiększenie jakości usług edukacyjnych poprzez podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej (88 osób).
 
Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1.120,759,58 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 80.674,42zł zwrócono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy.
 
Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania w ramach projektu. W projekcie w trakcie 2 lat wzięło udział nie 486 uczniów jak zakładał projekt, ale 759.
 
 
DO GÓRY