Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Rawicz

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
 
Projekt pod nazwą „Indywidualizacja nauczania klas I – III w Gminie Rawicz” jest realizowany w terminie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawicz. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 532 uczniów, w tym 239 dziewczynek i 293 chłopców, klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rawicz poprzez indywidualizację procesu kształcenia w zajęciach:
 
  • dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
  • dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy,
  • rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt ten jest kontynuacją szerszego projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a dotyczącego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonego w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Wprowadzona od 1 września 2009 roku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół przewiduje, iż indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych będzie stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania.
 
INFORMACJE O INSTYTUCJI REALIZUJĄCEJ PROJEKT
 
Przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące Firmy realizującej projekt Indywidualizacji nauczania w klasach I-III w Gminie Rawicz. Firma "Centrum Edukacji ATUT-Wielkopolska" została wybrana przez Gminę Rawicz w drodze przetargu nieograniczonego. Centrum Edukacji ATUT-Wielkopolska - 20 lat na rynku usług edukacyjnych. Ogólnopolska placówka oświatowa specjalizująca się w prowadzeniu zajęć dodatkowych dla grup dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży i dorosłych na terenie placówek oświatowych, zakładów. Kursy organizowane przez Centrum to bogaty repertuar technik nauczania, zapobiegający monotonii zajęć i umożliwiający indywidualne podejście do słuchacza. Prowadzimy kursy językowe, tańca, gimnastykę korekcyjną, logorytmikę, zajęcia rytmiczno-artystyczne, kursy i szkolenia zawodowe, projekty unijne dla szkól i przedszkoli, szkolenia dla rad pedagogicznych. Centrum Edukacji to także lider w realizacji szkoleniowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS. Posiadamy duże doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów związanych z edukacją i szkoleniem.  Całoroczny cykl zajęć przedszkolnych jest prowadzony przez kadrę wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów z udziałem pacynki ATUTEK opiekuna kursów i zajęć.
 
SZKOLENIE DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI SZANS
 
W dniach 14, 15, 16, 17 listopada od godziny 14.00 odbędą się szkolenia z zakresu "Równości szans kobiet i męzczyzn". Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. Szkolenie przeprowadzi instytucja PISOP z Poznania i potrwa 2 - 2,5 godziny. Wszyscy uczestnicy optrzymają  materiały  i certyfikat ukończenia szkolenia. Jest to szkolenie jednodniowe i ma charakter warsztatowy. W zwiazku z tym liczba osób  na 1 spotkaniu powinna wynosić 6-8. Zapisy prowadzone są w biurze projektu w UMG Rawicz. Prosimy o zgłasznie swojej chęci udziału drogą mailową. Liczy się kolejność zgłoszeń. Miejsce szkolenia zostanie podane w poźniejszym terminie.
 
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
 
Przedstawiamy Państwu regulamin rekrutacji uczestników projektu. Proszę zwrócić uwagę na sporny do tej pory zapis z par. 3 ust. 3 "W wyjątkowych sytuacjach dziecko może uczestniczyć w kilku formach zajęć". Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość łączenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej i jednej z pozostałych form zajęć. Zamiar połączenia innych form zajęć należy szczególnie umotywować. W pozostałych dokumentach przedstawiamy skróconą tabelę zajęć w poszczególnych szkołach oraz dokumenty rekrutacyjne.
 
Załączniki
DO GÓRY