"Rawicka akademia wiedzy i umiejętności" - zakończenie realizacji projektu

W dniu 30 września 2019 roku zakończyła się realizacja projektu pt.: „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
 
 
 
 
 
Głównym celem projektu było podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych na terenie gminy Rawicz w wyniku podniesienia kompetencji kluczowych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, złagodzenie problemów edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
 
W projekcie „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” uczestniczyło ponad 700 uczniów.
Uczestnicy projektu uczęszczali na następujące dodatkowe zajęcia edukacyjne:
1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki;
2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody;
3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii;
4) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki;
5) zajęcia rozwijające z matematyki;
6) zajęcia rozwijające z przyrody;
7) zajęcia rozwijające z chemii;
8) zajęcia rozwijające z fizyki;
9) zajęcia rozwijające z geografii;
10) zajęcia rozwijające z biologii;
11) indywidualne zajęcia specjalistyczne z terapii Biofeedback;
12) indywidualne zajęcia specjalistyczne z terapii pedagogicznej;
13) indywidualne zajęcia specjalistyczne - wsparcie pedagogiczne;
14) indywidualne zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi;
15) zajęcia specjalistyczne z logopedii;
16) zajęcia specjalistyczne z gimnastyki korekcyjnej;
17) zajęcia specjalistyczne korekcyjno - kompensacyjne;
18) zajęcia specjalistyczne z terapii pedagogicznej;
19) zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 
W projekcie wsparciem zostali objęci również nauczyciele, którzy uczestniczyli w szkoleniach:
1) „Obserwacja i eksperyment w edukacji przyrodniczej”;
2) „Rola nauczyciela w zakresie indywidualizacji procesu edukacji”;
3) „Kurs terapii Biofeedback”.
 
W ramach projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” w placówkach oświatowych zostały doposażone pracownie przyrodnicze i matematyczne, oraz utworzono i doposażono 2 pracownie międzyszkolne: chemiczną i fizyczną.
 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizacji projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności”.