"Rawicka akademia wiedzy i umiejętności" - realizacja projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W związku z realizacją projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8. Edukacja w ramach działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe niżej zamieszczone zostają szczegółowe harmonogramy udzielenia wsparcia uczniom w placówkach oświatowych, w których jest realizowany powyższy projekt.