Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych z dotacją UE

 
Na podstawie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Rawicz zawartej 31 stycznia 2017 r. Gmina Rawicz otrzyma 3.908.877,87 zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+ działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,  na przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz" o całkowitej wartości 4.708.653,54 zł. Projekt obejmuje następujący zakres:
 
1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Karola Kurpińskiego w Rawiczu - Sarnowie, ul. Szkolna 3: docieplenie ścian i stropodachu, wymiana części okien, montaż pompy ciepła, modernizacja układu ciepłej wody użytkowej, modernizacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) w części pomieszczeń.
 
2. Budynek Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu, ul. Armii Krajowej 7: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, montaż nowego zasobnika ciepłej wody użytkowej, wymiana okien, modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni, instalacja automatyki pogodowej.
 
3. Budynek projektowanego przedszkola przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu: docieplenie ścian i stropodachu, wymiana drzwi i okien, montaż pompy ciepła, modernizacja centralnego ogrzewania, instalacja automatyki pogodowej.
 
Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 r. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ochrona środowiska atmosferycznego poprzez wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Efektem projektu będzie: zmodernizowanie pod względem energetycznym trzech budynków oświatowych w Gminie Rawicz, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Powstanie nowoczesne przedszkole przy ul. Sarnowskiej w Rawiczu

 

 
 

Dnia 25 stycznia 2017 r. Gmina Rawicz stała się beneficjentem środków finansowych w ramach projektu "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole". Inwestycja o wartości całkowitej 4.582.107,68 zł otrzyma 999.815,89 zł dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Poddziałanie 9.3.1 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej".
 
Obręb projektowanej inwestycji  tworzą dwa przylegające do siebie budynki: budynek po byłej kotłowni - jednokondygnacyjny oraz budynek główny - trzykondygnacyjny.
 
Do budynku głównego zostanie dobudowana klatka schodowa, a w ramach nadbudowy powstanie dodatkowa kondygnacja nad pomieszczeniami kotłowni. Przebudowie zostanie poddany cały kompleks, który rozbudowany o 79,8 m2  docelowo będzie posiadał 982,3m2. W wyniku inwestycji na parterze i piętrze budynku powstaną m.in. 4 sale zajęciowe dla 25 dzieci - każda z zespołami sanitarnymi oraz jedna sala dla 5 dzieci z cięższą niepełnosprawnością. Budynek będzie posiadał pokój dyrektora, pomieszczenia dla nauczycieli oraz personelu administracyjnego, gabinet lekarski, gabinet logopedy, sale specjalistyczne i wielofunkcyjne. Projekt oprócz zaplecza sanitarno - szatniowego przewiduje się także zagospodarowanie istniejących pomieszczeń na cele socjalne. Inwestycja zostanie zakończona w 2017 roku.
 
Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z Gminy Rawicz poprzez rozbudowę, przebudowę i nadbudowę przedszkola. Cel projektu umożliwi utworzenie nowych grup dla dzieci 3-4 letnich oraz  poprawę warunków opieki nad dziećmi w przedszkolu. Efektem projektu będzie zwiększenie liczby osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej z 160 (w 2016 r.) do 210 (w 2017 r.).

 
 

 

 

DO GÓRY