Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił pierwszy z trzech programów priorytetowych skierowanych do osób fizycznych:
 
1) „OZE - 2017" dotyczący inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
(nabór rozpoczął sie 2 stycznia - oto szczegóły: www.wfosgw.poznan.pl/strona-glowna/nabor-wnioskow-dla-osob-fizycznych.html)
 
Planowane są dwa kolejne:
„TERMO - 2017" związany z termomodernizacją budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z możliwością uzupełnienia o modernizację lub wymianę źródła ciepła wraz z modernizacją lub wymianą instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz możliwością zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii;
„PIECYK - 2017" na wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych.
 
Terminy ich ogłoszenia znajdą Państwo TUTAJ
Formą pomocy finansowej w Programach mają być pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, udzielane na okres do 15 lat. Oprocentowanie dla „Termo - 2017" oraz „Piecyk - 2017" ma wynieść 2,8% w stosunku rocznym, a dla „OZE - 2017" - 1% w stosunku rocznym.
 
Na szczegółowe i ostateczne warunki i zasady wsparcia w ramach powyższych Programów należy poczekać do momentu ogłoszenia naborów i opracowania Regulaminów przez WFOŚiGW w Poznaniu. Aktualne informacje będą udostępniane na stronie www.wfosgw.poznan.pl

Dofinansowanie z Funduszu Spójności na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

 
Od listopada 2016 r., na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Gmina Rawicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Spójności pod nazwą: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rawicz na lata 2016 – 2020”.
 
Celem projektu jest uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego   Programu   Operacyjnego   na  lata 2014-2020 (WRPO 2014+) poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań miasta Rawicza.
 
W ramach przedsięwzięcia planuje się:
- przeprowadzenie   kompleksowej diagnozy obszaru zdegradowanego oraz wyznaczenie obszaru rewitalizacji;
- zorganizowanie konsultacji społecznych, w wyniku których zostaną zdefiniowane cele, kierunki i działania rewitalizacyjne w dziedzinach: społecznej i infrastruktury;
- przygotowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji w celu zatwierdzenia go do realizacji przez Radę Miejską Gminy Rawicz.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 57 228,40 zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 to: 51 454,05 zł. Przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2017 r.
DO GÓRY