Sprawy meldunkowe


 

 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy obywateli polskich

 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego obywateli polskich i cudzoziemców

 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

 Wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

 Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców

 Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP i powrotu