A- A A+

Gospodarka gruntami i rolnictwo


 

 Cesja umowy dzierżawy gruntu

 Nabycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu budownictwo mieszkaniowe

 Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej

 Podział nieruchomości

 Potwierdzenie spłaty należności wpisanej na hipotekę

 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do trzech lat

 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy

 Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu

 Rozgraniczenie nieruchomości

 Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 Wydzierżawienie gruntu gminnego na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej

 Wydzierżawienie gruntu gminnego w drodze przetargu

 Wykup prawa użytkowania wieczystego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu gminnego w ramach kontynuacji

 


 

 Przedłużenie umowy dzierżawy działki warzywnej

 Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu rolnego

 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej

 Wniosek o nabycienieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytowanie wieczyste, na własność

 Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

 Wniosek o podział nieruchomości

 Wniosek o sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Deklaracja wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie

 
DO GÓRY