A- A A+

Zapowiedź XX sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz - 30.03.2020

Na 30 marca br. została zaplanowana XX sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz - początek o godz. 16:00.

Harmonogram obrad poniżej.

Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz zwraca się z apelem i zachęca, by ze względów bezpieczeństwa mieszkańcy, którzy przychodzą zwykle na obrady, tym razem oglądali transmisję sesji w Internecie.                                                                      
 

Podstawa prawna do zwolnienia radnego:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zmianami)

 

Porządek obrad:

  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

II   Odczytanie porządku obrad.

III  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

IV  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

V   Podjęcie uchwał w sprawach:

        1/ zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju i Modernizacji  Urządzeń   

           Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu  

           sp. z o.o. na lata 2019-202,

        2/ określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rawicz

           w 2020 roku,

        3/ zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej                      

          w 2020  i  2021 roku,

        4/ rozpatrzenia petycji mieszkańców Szymanowa,

        5/ uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    

           bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz na rok 2020,

        6/ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2024,

        7/ zmiany uchwały budżetowej na  rok 2020,

        8/ przystąpienia do stowarzyszenia międzygminnego  „Samorządy dla Żużla”,

        9/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat         

           dodatkowych za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach    

            płatnego parkowania na terenie Rawicza.

       10/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku,

        11/ wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

          o dokonanie zmiany granicy administracyjnej Miasta Rawicz,

        12/ niewystępowania z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o   

            dokonanie zmiany granic administracyjnych Miasta Rawicza na wskazanych  

            obszarach.

VI  Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

VII Wolne głosy i wnioski.

VIII Zakończenie.

 

                                                                             Przewodniczący

                                                                  Rady Miejskiej Gminy Rawicz

                                                                          (-) Marek Przybylski

DO GÓRY