A- A A+

Nagroda Burmistrza Gminy Rawicz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do składania wniosków o Nagrodę Burmistrza Gminy Rawicz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

 

 

 

 

Uchwała nr XII/136/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustanowienia, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury reguluje sprawy przyznawania i wręczania nagród kulturalnych Burmistrza Gminy Rawicz oraz ich wysokość.

(link do uchwały: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/579788/Uchwa%C5%82a-XII_136_19).

 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne zamieszkałe w gminie Rawicz, osoby prawne i inne podmioty mające siedzibę lub prowadzące działalność w gminie Rawicz.

Laureatami nagród mogą być osoby fizyczne lub prawne, a także inne podmioty mające związek z gminą Rawicz poprzez miejsce zamieszkania bądź siedzibę, miejsce dokonań artystycznych lub podejmowaną tematykę, których działalność znacząco wpłynęła na rozwój i promocję życia kulturalnego gminy Rawicz.

Nagrody przyznaje się na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć w dziedzinie kultury o istotnym znaczeniu dla gminy Rawicz. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy.

Nagrody przyznaje Burmistrz Gminy Rawicz po zasięgnięciu opinii Kapituły Nagrody. Burmistrz może przyznać jedną lub kilka nagród. Burmistrz Gminy Rawicz może odstąpić od przyznania nagrody w danym roku jeżeli nie zgłoszono żadnej kandydatury lub żadna z kandydatur nie spełnia warunków określonych w uchwale.

W budżecie Gminy Rawicz zaplanowano w roku 2019 kwotę 5.000,00 zł.

Wnioski o przyznanie Nagród (do pobrania poniżej) można składać Burmistrzowi Gminy Rawicz do 6 grudnia 2019 r.

Nagrody zostaną wręczone podczas Rawickiej Gali Organizacji Pozarządowych 13 grudnia 2019 r.

 

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) cofnięcia przez wnioskodawcę,

3) braków formalnych, jeżeli nie zostały usunięte w terminie,

4) braku uzasadnienia zgodnego z wnioskiem.

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek - NAGRODA KULTURALNA doc.doc)wniosek - NAGRODA KULTURALNA doc.doc[ ]38 kB
DO GÓRY