A- A A+

KOMUNIKAT O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU – XIII WYDZIAŁU CYWLINEGO Z/S W LESZNIE NA KADENCJĘ 2016-2019

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia przez Radę  Miejską Gminy Rawicz wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie na kadencję 2016 - 2019, Urząd Miejski Gminy Rawicz  – Biuro Rady i Burmistrza  informuje, iż do dnia 21 marca 2018 roku w godzinach od 7.00 do 15.00 będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów na ławników.

 

Wyboru ławników dokona Rada Miejska  Gminy Rawicz w głosowaniu tajnym w miesiącu marcu 2018 roku.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rady i Burmistrza, ul. Piłsudskiego 21 – pok. Nr 104 – I piętro, tel. 65 546 54 07, 65 546 54 08.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 INFORMACJA O WYMAGANYCH DO ZŁOZENIA DOKUMENTACH

 KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

 LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA

 WZORY WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ

 FORMULARZ KRK

 

KTO MOŻE ZOSTAC ŁAWNIKIEM:

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. Jest nieskazitelnego charakteru;

3. Ukończył 30 lat;

4. Jest zatrudniony, lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5. Nie przekroczył 70 lat;

6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie

ŁAWNIKIEM NIE MOGĄ BYĆ:

1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2. Osoby wchodzące w skład organów, do których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6. Duchowni;

7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8. Funkcjonariusze Służby Więziennej;

9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa 21 marca 2018 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1. Informację z Krajowego rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

DO GÓRY