A- A A+

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kąty I" w Kątach

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz nr XXX/321/16 z dnia 7 listopada 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
 
 
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kąty I” w Kątach, gmina Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 lipca 2017 roku do 10 sierpnia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (pok. 119), w godzinach od 8.00 do 15.00, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz www.rawicz.bip.gov.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w sali sesyjnej na I piętrze o godz. 16:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2017 roku.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną okumentacją sprawy w siedzibie Urzędu oraz składać uwagi i wnioski do ww. postępowania. Uwagi i wnioski do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: planowanie@rawicz.eu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2017 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Rawicz
 
(-) Burmistrz Gminy Rawicz
 
 
DO GÓRY