A- A A+

Obwieszczenie o deratyzacji w Rawiczu

W dniach 9.02-10.03.2017 w obszarze pomiędzy ulicami  17-go Stycznia i ul. Wały Dąbrowskiego oraz ul. Królowej Jadwigi i ul. Piotra Skargi w Rawiczu przeprowadzana będzie deratyzacja.
 
 
 
Na podstawie § 32 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rawicz uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/266/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 11 lipca 2016 r. oraz Zarządzenia nr 603/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 08 lutego 2017 roku
§ 1.
W związku z pojawieniem się wzmożonej migracji gryzoni w rejonie ul. Kościelnej w Rawiczu oraz w celu zapobiegania powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zarządzam przeprowadzić na terenie Miasta Rawicz
 
DERATYZACJĘ
w terminie od 09-02-2017r. do 10-03-2017r.
w obszarze pomiędzy następującymi ulicami:
17-go Stycznia i ul. Wały Dąbrowskiego oraz ul. Królowej Jadwigi i ul. Piotra Skargi 
 
 
§ 2.
W związku z akcją deratyzacji zaleca się właścicielom nieruchomości:
1.  dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach itp.),
2. usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
3. wyłożenie trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ściankach przebiegu lub w miejscach ich żerowania. 
4. oznakowanie i zabezpieczenie miejsc wyłożenia trutek tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt nie objętych deratyzacją z wyłożoną trutką. 
5. usunięcie resztek preparatów po dniu 10 marca 2017r. z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie przeprowadzono deratyzację.
§ 3.
Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
 
                                                                                                                                                                      Burmistrz
                                                                                                                                                                        Grzegorz Kubik
 
DO GÓRY