A- A A+

Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz na 2017 rok

K O M U N I K A T

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.856 ze zmianami)  Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na terenie gminy Rawicz, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), a których celem statutowym jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach i zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz na 2017 rok”. Projekt „Programu” dostępny jest  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, pokój 118, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz oraz  w wersji elektronicznej na stronie www.rawicz.pl

Opinie do Programu można składać w terminie  do 17 lutego 2017 roku (włącznie)w godz. pracy Urzędu tj: w poniedziałki od 8.00-16.00, w pozostałe dni od 7.00-15.00

 Nie wydanie opinii  w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego komunikatu tj. do dnia 17 lutego 2017 r. uznaje się za akceptację „Programu”.      

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta i Gminy Rawicz.

 

 

 

 

 

 

 

Rawicz, dnia 27.01.2017 roku

 
DO GÓRY