Lista organizacji pozarządowych

Dział "lista organizacji/adresy" jest aktywny.

W przypadku zmian w danych teleadresowych prosimy o kontakt promocja@rawicz.eu

 

 
STOWARZYSZENIA:
 1. Bractwo Kurkowe;
  ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
  pielęgnowanie i zachowanie wierności i przywiązania do RP, szerzenie postaw i ducha obywatelskiego, podtrzymywanie wiekowych tradycji Bractwa;
 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Więźniów – Byłych Dzieci, Niemowląt – Hitlerowskich Obozów i Zakładów Eksterminacji;
  ul. Grota Roweckiego 11b, 63-900 Rawicz;
 3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawiczu;
  ul. I. Buszy 5, 63-900 Rawicz;
  zrzeszanie emerytów i rencistów w celu poprawy ich warunków socjalno – bytowych oraz organizacja ich czasu wolnego;
 4. Polski Związek Diabetyków Zarząd Rejonowy Leszno Koło Rawicz;
  ul. Akacjowa 29, 63-900 Rawicz;
  działalność na rzecz osób chorych na cukrzycę;
 5. Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Rawicz;
  ul. I. Buszy 5 63-900 Rawicz;
 6. Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;
  ul. I. Buszy 5 63-900 Rawicz;
  wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, usługi opiekuńcze;
 7. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę;
  Urząd Miejski Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21 pokój 102;
 8. Polski Związek Filatelistów koło Rawicz;
  Muzeum Ziemi Rawickiej Rynek Ratusz;
  wspieranie lokalnych filatelistów, upowszechnianie wiedzy o historii filatelistyki;
 9. Stowarzyszenie Animatorów Kultury „AKiMRA”;  
  ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz; upowszechnianie kultury i sztuki, wzmacnianie zainteresowania działaniami kulturalno - artystycznymi;
 10. Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu; 
  ul. Grota Roweckiego 9f, 63-900 Rawicz;
  ochrona praw osób niepełnosprawnych, kształtowanie opinii i ocen środowiskowych, upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem;
 11. Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”;
  ul. Grota Roweckiego 6 63-900 Rawicz;

  organizacja zajęć rekreacyjno – integracyjnych dla osób niepełnosprawnych;
  www.pomocnadlon.rawicz.pl
 12. Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”;
  ul. Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz;
  działalność na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym;
 13. Stowarzyszenie „Zgoda na trzeźwość”;
  ul. Piłsudskiego 21 (podwórze), 63-900 Rawicz;
  prowadzenie dział. aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu;
 14. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz;
 15. Towarzystwo Przyjaciół Rawicza;
  Rawicka Biblioteka Publiczna, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
  popularyzacja wiedzy o historii Rawicza, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego;
 16. Związek Inwalidów Wojennych RP (ZBOWiD);
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz;
 17. Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej;
  Szkoła Podstawowa w Masłowie, ul. Śląska 58, 63-900 Rawicz;
  popularyzacja edukacji wczesnoszkolnej i wiedzy o jej nauczaniu, prezentowanie opinii i potrzeb nauczycieli, wymiana doświadczeń;
 18. Związek Sybiraków koło Rawicz;
  ul. Kopernika 2, 63-900 Rawicz;
 19. Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki”;
  Szymanowo 101, 63-900 Rawicz;
  kultywowanie lokalnej tradycji, ochrona dorobku kulturalnego i artystycznego zespołu i rozwój dorobku kulturalnego wsi polskiej południowo – zachodniej Wielkopolski;
 20. Stowarzyszenie Rawicki Klub "Amazonka";
  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz;
  działania na rzecz kobiet chorych na raka piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej;
 21. Bank Żywności przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP;
  ul. Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz;
  udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 22. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych o/Rawicz sekcja Rawicz;
  Sierakowo ul. Wzgórze 12, 63-900 Rawicz;
  zrzeszanie osób interesujących się hodowlą gołębi pocztowych, racjonalny rozwój hodowli gołębi pocztowych;
 23. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Rawicz;
  ul. Przyjemskiego 35; 63-900 Rawicz;
  stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich, upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody.
 24. Stowarzyszenie Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
  ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 29a, 63-900 Rawicz;
  www.rutw.eu, rutw@o2.pl
  organizacja pożytku publicznego, której cele statutowe to:
  stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, aktywizacja społeczna, upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
 25. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego w Rawiczu
  ul. Scherwentkego 13, 63-900 Rawicz;

  działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
 26. Zarząd Rejonowy PCK w Rawiczu;
  ul. Buszy 5, 63-900 Rawicz;
  pomoc humanitarna, pomoc w przypadkach kataklizmów żywiołowych, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 27. Rawickie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego 2a/20, 
  integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy Wojska Polskiego
  tel. 698-370-400
 28. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Rawicz;
  ul. Przyjemskiego 4, 63-900 Rawicz;
  organizacja rajdów, szkoleń, imprez krajoznawczych, znakowanie szlaków turystycznych;
 29. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "No i co!" w Łaszczynie
  Łaszczyn, ul. Osiedlowa 12, 63-900 Rawicz
  tel. 512 223 953, 600 418 160
  email: sak.noico@gmail.com
  Przewodnicząca Zarządu: Adriana Naskręt
  Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz podnoszenie jakości życia i świadomości społeczności wiejskiej. 
 30. Spółdzielnia Socjalna Filar
  ul. Spokojna 17, 63-900 Rawicz
  wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, usługi opiekuńcze, usuwanie barier architektonicznych
 31. Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza
  Wydawy 5a, 63-900 Rawicz
  tel. kom. 509 332 231
  strona internetowa: www.sites.google.com/site/rawickie/
  ratowanie ginących ras polskich oraz promowanie ras hodowlanych na terenie całej Europy
 32. Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
  Żylice 9, 63-900 Rawicz
  tel. 781975806
  email: krysia200656@o2.pl
 33. Chór im. Św. Wojciecha parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP
  63-900 Rawicz, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10
  tel. 65 545 20 20, 506 285 938 - dyrygent
  strona internetowa: www.facebook.com/chor.wojciecha.3
  Chór wielopokoleniowy, mieszany, liczący ok. 60 osób; założony przed ponad 90-u laty przez p. Scherwentke; oprawa liturgiczna uroczystości i świąt parafialnych, uroczystości w regionie; koncerty wyjazdowe; obecny dyrygent: Przemysław Klima.
 34. Stowarzyszenie "Szymanowianie" w Szymanowie
  Szymanowo 26, 63-900 Rawicz
  tel. 602898468
  email: szymanowianie@gmail.com
  Stowarzyszenie ma na celu prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania,, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Celem stowarzyszenia jest również wspieranie rozwoju wsi Szymanowo i jej mieszkańców.
 35. Rawickie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami "SZANSA"
  ul. Mikołajewicza 12B/17. 63-900 Rawicz
  email: szansa.rson2@gmail.com
  Celem stowarzyszenia jest: ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego, zapobieganie przejawom niewłaściwego traktowania zwierząt, podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw proekologicznych.
 36. Spółdzielnia socjalna "SMAK-BISTRO"
  ul. Przyjmy-Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz
  Cel: Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 37. Stowarzyszenie "Samorządni PRA"
  ul. Akacjowa 15, 63-900 Rawicz
  Cel: Stowarzyszenie „Samorządni PRA” powstało z myślą o ludziach i instytucjach, które chcą się aktywnie włączyć w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Gminy Rawicz i Powiatu Rawickiego
 38. Stowarzyszenie Spotkań Twórczych STROJOWNIA
  ul. Ryblewskiej-Cichońskiej 7d/10
  63-900 Rawicz

 39. Stowarzyszenie "Uśmiech Czwórki"
  Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Broniewskiego 5
  63-900 Rawicz

 40. Stowarzyszenie "Retro Moto Rawicz"
  ul. Kopernika 12
  63-900 Rawicz

Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe

 1. Klub Piłkarski „Rawia” Rawicz;
  ul. Grota Roweckiego 13, 63-900 Rawicz;
  dyscyplina: piłka nożna
  szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
 2. Ludowy Klub Sportowy „Sarnowianka” w Rawiczu;
  ul. Strzelecka 14d, 63-900 Rawicz;
  dyscyplina: piłka nozna
  szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
 3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Kadet”;
  ul. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz;
  dyscyplina: lekkoatletyka
  szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
 4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Pelikan” Dębno Polskie”;
  ul. Broniewskiego 5, 63-900 Rawicz;
  dyscyplina: piłka nożna
  szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
 5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu;
  OSiR Rawicz, ul. Spokojna 1, 63-900 Rawicz;
  upowszechnianie sportu masowego, sportu szkolnego;
 6. Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych;
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 (podwórze Urzędu), 63-900 Rawicz;
  upowszechnianie sportu masowego mieszkańców wsi;
 7. Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz;
  ul. Kopernika 9, 63-900 Rawicz;
  dyscyplina: koszykówka męska
  szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym
 8. Rawicki Klub Sportowy „Kolejarz”;
  ul. Spokojna 1, 63-900 Rawicz;
  dyscyplina: żużel
  szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
 9. Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud”; 
  ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
  dyscyplina: szachy 
  szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
 10. Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”;
  ul. Kopernika 9, 63-900 Rawicz;
  dyscyplina: koszykówka żeńska, judo
  szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
 11. Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II;
  ul. Grota Roweckiego 9f, 63-900 Rawicz;
  sport osób niepełnosprawnych;
 12. Uczniowski Pływacki Klub Sportowy „Wodnik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu;
  ul. Broniewskiego 5, 63-900 Rawicz;
  dyscyplina: pływanie
  szkolenie dzieci i młodzieży i przygotowywanie do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
 13. Uczniowski Klub Sportowy „Sierakowo” przy Gimnazjum w Sierakowie;
  ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz;
  upowszechnianie sportu masowego, rekreacji i turystyki;
 14. Szkolny Klub Sportowy „Sagitta”;
  ul. J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz;
  propagowanie sportu szkolnego i historii LO;
 15. Rawicki Klub Karate "Surem"
  dyscyplina: karate
  ul. Dąbrowskiego 29d/20, 63-900 Rawicz;
 16. Rawicki Klub Sportowy "Bock"
  dyscyplina: strzelectwo sportowe - pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa
  nr rejestru Starostwa Powiatowego 12/2006 z dnia 2.02.2006.
  ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz; bockrawicz@wp.pl; www.bock-rawicz.pl; tel. 605 583 119
 17. Akademia Taekwondo "IN NAE"
  dyscyplina: taekwondo
  ul. Grunwaldzka 58, 63-900 Rawicz;
 18. Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka"
  dyscyplina: judo, siatkówka
  ul. Dąbrowskiego 33, 63-900 Rawicz
 19. Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno, Sekcja Rawicz
  dyscyplina: akrobatyka sportowa
  ul. Szyszkowa 10, 64-100 Leszno, email: biuro@crc.pl
 20. Klub Sportowy "Sporty Walki Rawicz"
  dyscyplina: sporty walki, boks
  ul. Zapolskiej 18, 63-900 Rawicz, email: sportywalkirawicz@wp.pl; tel. 503 013 240
 21. Uczniowski Klub Sportowy LPFA Rawicz
  dyscyplina: piłka nożna
  ul.Westerplatte 3a/9, 63-900 Rawicz
  www.lpfa.pl
  planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
  organizowanie zajęć sportowych dla dzieci w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
  uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
 22. Rawickie Stowarzyszenie Cyklistów "BIKE"
  Łaszczyn 1, 63-900 Rawicz
  facebook.com/BikeRawicz/, e-mail: rmateusz76@gmail.com, tel. 693 426 956

KLUBY, ZESPOŁY I INNE ORGANIZACJE

 1. Grupa Al.-Anon „Odnowa”;
  ul. Mikołajewicza 12, 63-900 Rawicz;
  dział. aktywizująca osoby uzależnione od alkoholu;
 2. Klub Honorowych Dawców Krwi przy PCK w Rawiczu;
   ul. I.Buszy 5, 63-900 Rawicz;
  popularyzacja krwiodawstwa, wspieranie członków HDK;
 3. Klub Seniora "U Klementyny”;
  ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
  umożliwianie ludziom starszym i samotnym wzajemnych kontaktów z kulturą i turystyką;
 4. Klub Seniora "Wrzos" przy PKPS;
  ul. Buszy 5, 63-900 Rawicz;
  integracja ludzi starszych;
 5. Klub Złotej Jesieni "Złoty liść";
  ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
  integracja ludzi starszych;
 6. Ośrodek Terapetyczno - Rekreacyjny "Nowy Świat";
  ul. Wały J. Dąbrowskiego 15, 63-900 Rawicz;
  organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, działaność charytatywna;
 7. Orkiestra Dęta przy Domu Kultury w Rawiczu;
  Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
  kształcenie nowych członków kapeli, uświetnianie uroczystości państwowych i związanych z gminą Rawicz;
 8. Zespół Dziecięcy „Florentynki”;
  Dębno Polskie;
 9. Zespół Folklorystyczny „Dębioki”;
  Dębno Polskie; 
 10. Kabaret „Katarzynki”;
  Słupia Kapitulna;
  integracja mieszkańców wsi, organizacja wolnego czasu, tworzenie kultury swojego środowiska;
 11. Chór „Arion”; Dom Kultury
  ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
  rozpowszechnianie kultury śpiewu zbiorowego w społeczeństwie i rodzinie;
 12. Koło Śpiewacze im. K. Kurpińskiego w Sarnowie;
  Rynek 1 Ratusz w Sarnowie, 63-900 Rawicz;
  kultywowanie i propagowanie ruchu śpiewaczego i polskiej pieśni chóralnej;
 13. Kapela Dudziarska przy Domu Kultury w Rawiczu;
  ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz;
  nauka gry na dudach i budowy dud;
 14. Chór Miriam przy parafii św. A.Boboli w Rawiczu;
  kultywowanie sakralnej pieśni chóralnej; ;
 15. Grupa Artystyczna R-4; Muzeum Ziemi Rawickiej
  Ratusz Rynek;
  wspólne działania artystyczne, wspieranie twórczości;
 16. Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 3 w Rawiczu;
  działalność kulturalna, pomoc osobom w potrzebie, reprezentowanie mieszkańców osiedla;
 17. Samorząd mieszkańców Osiedla nr 4 w Rawiczu;
  ul. Westerplatte 5b/3, 63-900 Rawicz;
  działalność kulturalna, pomoc osobom w potrzebie, reprezentowanie mieszkańców osiedla;
 18. Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 5 w Sarnowie;
  Ratusz w Sarnowie;
  działalność kulturalna, pomoc osobom w potrzebie, reprezentowanie mieszkańców osiedla;
 19. Klub ekologiczny nr 33;
  edukacja i upowszechnianie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
 20. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej oddział nr 30 przy parafii p.w. Chrystusa Króla i NMP;
  ul. Wyszyńskiego 10, 63-900 Rawicz;
 
JEDNOSTKI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
 1. OSP Sarnowa
  Rawicz, ul. Strażacka 4
 2. OSP Rawicz
  Rawicz, ul. Scherwentkego 13
 3. OSP Łaszczyn
  Łaszczyn 70
 4. OSP Szymanowo
  Szymanowo 70
 5. OSP Zielona Wieś
  Zielona Wieś 51
 6. OSP Wydawy
  Zielona Wieś 51
 7. OSP Łąkta
  Łąkta 2a
 8. OSP Ugoda
  Ugoda 11a
 9. OSP Zawady
  Zawady 22
 10. OSP Słupia Kapitulna
  Słupia Kapitulna 133
 11. OSP Izbice
  Izbice 61
 12. OSP Dębno Polskie
  Dębno Polskie, ul. Wrocławska 4
 13. OSP Żołędnica
  Żołędnica 42

 

PARTNERZY NGO

DO GÓRY