UWAGA! Zmiana zasad udzielania pomocy finansowej w formie zasiłków celowych

UWAGA! Nastąpiła zmiana zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżet państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 17.08.2017 r. DOKUMENT PODPISANY PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 29.08.2017 r.