Zasady udzielania pomocy finansowej poszkodowanym w zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych

W załączniku zamieszczamy pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 

UWAGA! 29 sierpnia 2017 nastąpiła zmiana zasad udzielania pomocy. Więcej TUTAJ.

DO GÓRY