Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe

Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie  oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert  ogłaszanych przez Gminę Rawicz na 2018 r.

Mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” i w związku z rozdziałem 7 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, zwanego dalej „programem”, Gmina Rawicz ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Rawicz na 2018 r.

 

I. Informacje ogólne:

1.     Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Rawicz zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania kandydatów, którzy reprezentować będą sektor pozarządowy w komisjach konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku.
2.     Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy reprezentantów sektora pozarządowego, którzy będą zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych.
3.     Bazę kandydatów prowadzi Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
4.     Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5.     Ocena ofert zgłoszonych w konkursach odbywać się będzie głównie za pomocą systemu elektronicznego wymagającego dostępu do Internetu. W przypadku braku takiej możliwości ocena będzie dokonywana podczas posiedzeń członków komisji oceniającej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.
6.     Wskazane jest, aby zgłoszenia zawierały wstępną propozycję konkursów, w których zgłoszeni kandydaci będą oceniać oferty.
7.    Kandydaci wpisani do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych będą powoływani do prac w komisjach konkursowych na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy Rawicz określającego skład komisji. Wybór nastąpi w oparciu o:
-        potwierdzenie zgody kandydata na udział w komisji,
-        wybraną przez kandydata tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia;
-        unikanie potencjalnego konfliktu interesów.

II. Wymagania stawiane Kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:
Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące kryteria:
1.     Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2.     Zostali wskazani przez przynajmniej jedną organizację pozarządową działającą lub mającą siedzibę na terenie gminy Rawicz. W skład komisji konkursowej oceniającej konkretny otwarty konkurs ofert nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w tym konkursie. Ponadto do członków komisji konkursowych stosuje się art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) dotyczący wyłączenia pracownika.
3.     Przy wyborze członka Komisji konkursowej, obok kwalifikacji merytorycznych, premiowana będzie znajomość specyfiki pracy w trzecim sektorze.
4.     Kandydat na członka Komisji konkursowej może zgłosić się indywidualnie, uwzględniając konieczność rekomendacji przynajmniej jednej organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy Rawicz. Rekomendacje kandydatów na członków komisji konkursowych spośród organizacji pozarządowych mogą zostać wydane przez członków Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

III. Miejsce i termin złożenia dokumentów

1.     Zgłoszenie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza (załącznik nr 1), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.
2.     Zgłoszenia należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz lub przesłać na adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawcz z dopiskiem „Zgłoszenie kandydatów do komisji oceniających otwarte konkursy ofert”.
3.     Kandydatów należy zgłaszać do dnia 22 grudnia 2017 r.
4.     Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Michał Turski - nr tel. 65 546 76 71, e-mail: mturski@rawicz.eu. 

DO GÓRY